ગુજરાત પોલીસ દળ-૩ સંવર્ગ જગ્યાઓમાં સીધી ભરતી માટેની લેખિત અને શારીરિક પરીક્ષા માટેના તાલીમ વર્ગ
Congratulations to our star students for success in University Examinations...

 Principal Desk

Welcome to our website

Banaskantha District Kelavani Mandal has been making serious efforts to cater to the needs of higher education in this backward district of Banaskantha. The Mandal started Arts college in the year 1964. Thereafter in 1965, Science college started and in the year 1979 Commerce college started working.

The Mandal felt that there was no educational institution imparting legal education in the district of Banaskantha. Due to Government’s uncertainity of grant in aid policy to law colleges, the whole financial burden was to be borne by the Mandal. Inspite of this challange, the Mandal started law college in the year 1998. The Banaskantha Mercantile co.op.Bank donated Rs.10 Lakhs initially. After going through necessary formalities of the Bar Council of India and Hemchandracharya North Gujarat University, the third LL.B. degree class also started in the year 2001.

This is a self finance college and the Mandal is facing severe financial difficulties in the adminitration of the law college. Apart from this, five years LL.B. integrated course and post graduate center in law, are proposed to be started.

EVENT’S & PROGRAM
ન્યાય યાત્રાનો અહેવાલ
ન્યાયયાત્રા સંદર્ભે લોક સંમેલન-અહેવાલ
Report of the State level Seminar on ''''SUICIDE''''
Dairy Visit
Read more »
PHOTO GALLERY
Copyright © 2012. All Rights Reserved.
Site Designed by pCube Software Solution